СПОРТЕН ПРАЗНИК“АЗ ОБИЧАМ СПОРТА“

Спортен празник „Аз обичам спорта“

Сдружение Хандбален Клуб „Свиленград” организира спортен празник „Аз обичам спорта“, с участието на децата от детските градини в Свиленград.
 Състезателни игри с елементи от хандбала, забавления и награди ще зарадват най-малките любители на спорта.

Събитието ще се проведе на  29.09.2021 г. в 10:00 часа в Спортна зала Свиленград , като част от дейностите по проект „Обичам и играя хандбал”  АДБФП № BG06RDNP001-19.054-0005-C01;

 

 

–––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––-

 

Проект „Обичам и играя хандбал”, договор BG06RDNP001-19.054-0005-C01/2020, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на  селските райони.

 

Вашият коментар