ХК“СВИЛЕНГРАД“ ОРГАНИЗИРА ХАНДБАЛЕН ТУРНИР НА 24.09.2021 Г. ОТ 17:30 Ч. СПОРТНА ЗАЛА“СВИЛЕНГРАД“

ХК Свиленград организира Хандбален турнир

 cropped-logo-malko.png 

               ХК „Свиленград” организира Хандбален турнир на 24.09.2021г. от 17:30 часа в Спортна зала Свиленград.

               Мероприятието е част дейностите по проект „Обичам и играя хандбал“ АДБФП BG06RDNP001-19.054-0005-C01, финансиран по ПРСР 2014-2020 по  процедура МИГ Свиленград ареал 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“.

               Демонстрация, включваща в себе си целия процес на тренировка – физическа,техническа и тактическа подготовка и историята на хандбала в Свиленград ще бъдат представени от малките спортисти.  В  турнира ще вземат участие и ветерани по хандбал. Една от основните цели на Сдружение „Хандбален клуб“ Свиленград“ е да развива и утвърждава спорта хандбал сред гражданското общество,да подпомага утвърждаването на здравословен начин живот сред подрастващите.

         Мероприятието ще постави началото на новия хандбален сезон.

–––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––-

 Проект „Обичам и играя хандбал”, договор BG06RDNP001-19.054-0005-C01/2020, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на  селските райони.

>>>ХК Свиленград организира Хандбален турнир

 

Вашият коментар